ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย (6 เดือนแรก) ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ Template
ตัวชี้วัดที่ 01 ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 40 64.62 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 02 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน ร้อยละ 70 72.85 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 03 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 55 62.75 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 04 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 9 27.72 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 05 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 11 68.80 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 06 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน ร้อยละ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.88 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 07 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 70 100 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 08 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ยกเว้นการประเมินตามคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4 จะประเมินในรอบ 6 เดือนหลัง document
ตัวชี้วัดที่ 09 ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) คะแนน 80 80 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน ปลอดภัย และไม่ฆ่าตัวตาย รวมทั้งไม่ทำร้ายผู้อื่นภายใน 1 ปี ยกเว้นการประเมินตามคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4 จะประเมินในรอบ 6 เดือนหลัง document
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหายทุเลา (full remission) ยกเว้นการประเมินตามคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4 จะประเมินในรอบ 6 เดือนหลัง document
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80 90.50 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate) ร้อยละ 95 98.51 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 96 99.64 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน ร้อยละ งบดำเนินงาน ร้อยละ 55 / งบลงทุนร้อยละ 43 83.59 / 4.24 3.4000 document
ตัวชี้วัดที่ 16 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ค่า EUI ≥ 0 5 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนวตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ50) - ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน ยกเว้นการประเมินตามคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4 จะประเมินในรอบ 6 เดือนหลัง document
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ร้อยละ 70 75 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 19 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) คะแนน 60 100 5.0000 document
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับของทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ร้อยละ 60 98.53 5.0000 document