Untitled Document
 
KM โรงพยาบาลสวนปรุง
ประเภทบทความ KM  
 
ผลการค้นหาพบทั้งหมด  13  รายการ จำนวนหน้าที่ค้นพบ  1  [2
ลำดับ รายละเอียด
1 ชื่อบทความ แนวปฏิบัติปี 60
คำสำคัญ แนวปฏิบัติปี 60
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
2 ชื่อบทความ CQI 2557
คำสำคัญ CQI 2557
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์ CQI 2557
จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
3 ชื่อบทความ ถอดบทเรียน Psychosocial
คำสำคัญ ถอดบทเรียน Psychosocial
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง
4 ชื่อบทความ สุขภาพจิตจากสุรา
คำสำคัญ สุขภาพจิตจากสุรา
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาจากแอลกอฮอล์มีความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้
จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
5 ชื่อบทความ คู่มือสร้างเสริมสุขภาพใจวัยทำงาน
คำสำคัญ คู่มือสร้างเสริมสุขภาพใจวัยทำงาน
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วัตถุประสงค์ คู่มือสร้างเสริมสุขภาพใจวัยทำงาน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยาวนานที่สุดในชีวิตมนุษย์
จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
6 ชื่อบทความ คู่มือความรู้ ชวนคนรักมาเลิกเหล้า
คำสำคัญ คู่มือความรู้ ชวนคนรักมาเลิกเหล้า
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาลบาลสวนปรุง, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9,10 , ผรส.
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการชวนคนรัก และการเลิกเหล้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
7 ชื่อบทความ คู่มือสุขใจในวัยรุ่น
คำสำคัญ คู่มือสุขใจในวัยรุ่น
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วัตถุประสงค์ เป็นคู่มือสำาหรับส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างความเข้าใจต่อวัยเรียน วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ควรเข้าใจธรรมชาติของเขา เพราะวัยนี้เป็นวัยที่มีความเจริญและเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างมาก นักสุขภาพจิตมักจะพบว่า ที่แท้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วัยรุ่น แต่อยู่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น คู่มือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือ ทีี่ให้คำาแนะนำาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อวัยรุ่นตามความเหมาะสม และให้วัยรุ่นเข้าใจตัวเองมากขึ้น
จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
8 ชื่อบทความ คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพใจวัยสูงอายุ
คำสำคัญ คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพใจวัยสูงอายุ
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง
9 ชื่อบทความ คู่มือรูปแบบการดูแลสังคมจิตใจสำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
คำสำคัญ คู่มือรูปแบบการดูแลสังคมจิตใจสำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ คณะทำงานจัดการความรู้ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
10 ชื่อบทความ คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ พยาบาล รพท./รพช.
คำสำคัญ คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับ พยาบาล รพท./รพช.
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าชม 148 ครั้ง
 
Untitled Document