สรุปการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมคณะกรรมการและนิเทศงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 9/07/2561