สรุปการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมคณะกรรมการและนิเทศงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561 11/06/2561