ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม 12/09/2561
ประชาสัมพันธ์การประะชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 12/09/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Innovation,Prevention and Care for NCDs and Global Health 11/09/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 หลักสูตร 11/09/2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) ประจำปีงบประมาณ 2562 30/08/2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 หลักสูตร 30/08/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 29/08/2561
แนวทางการขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน 24/08/2561
แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ 23/08/2561
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ของโครงการความร่วมมือสภาการสารธารณสุขชุมชนสัญจรฯ 20/08/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจเจ้าหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/08/2561
ประชาสัมพันธ์ "ทุนรัฐบาลอินเดีย" 15/08/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร 18/07/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 17/07/2561
ประชาสัมพันธ์อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 14/03/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560