ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างรายงาน Business Intelligence(BI) ด้วยโปรแกรมTableau กับข้อมูลในระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน" 2/08/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 25/07/2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)) 25/07/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 24/07/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร 18/07/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 17/07/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 13/07/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Globalization of Traditional Medicine" 12/07/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The 6 Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4 Asian Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference 3/07/2561
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 20/06/2561
ประชาสัมพันธ์อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 14/03/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/01/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560