ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Globalization of Traditional Medicine" 12/07/2561
แจ้งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (PLacement Test) 6/07/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 8 หลักสูตร 6/07/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The 6 Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4 Asian Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference 3/07/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "เพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ" จำนวน 3 หลักสูตร 29/06/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 29/06/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) 29/06/2561
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ. "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Change " 29/06/2561
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลุกจ้างประจำของส่วนราชการ กสจ.การทรวงสาธารณสุข 29/06/2561
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 20/06/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 19/06/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "Aggression Managment in elderly (Training for the Trainer)" 15/06/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 8/06/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 8/06/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย(เอพีโอ) 7/06/2561
ประชาสัมพันธ์อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 14/03/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/01/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560