ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 8/06/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 8/06/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย(เอพีโอ) 7/06/2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 31/05/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 28/05/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 23/05/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอน ย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) 17/05/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์) 17/05/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 17/05/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 15/05/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 11/05/2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)(ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ) 8/05/2561
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62 8/05/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการการครบรอง 45 ปี การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1/05/2561
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" 1/05/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน 30/04/2561
ประชาสัมพันธ์อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 14/03/2561
ประชาสัมพันธ์รางวัล "Dr.Abdulrahman Al -sumait Prize" ประจำปี ค.ศ.2018 9/03/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/01/2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1/01/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560