ประชาสัมพันธ์การรับโอน ย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) 17/05/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์) 17/05/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 17/05/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 15/05/2561
ประชาสัมพันธ์การอบรม Satir Model 11/05/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 11/05/2561
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)(ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ) 8/05/2561
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62 8/05/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการการครบรอง 45 ปี การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1/05/2561
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" 1/05/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน 30/04/2561
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 27/04/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 9 หลักสูตร 25/04/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีพิเศษ 1 ขั้น รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/04/2561
ประชาสัมพันธ์การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 17/04/2561
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกาาสาสตร์ ประจำปี 2561(มหาวิทยาลัยมหิดล) 17/04/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 5/04/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา รุ่นที่ 16 28/03/2561
ประชาสัมพันธ์อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 14/03/2561
ประชาสัมพันธ์รางวัล "Dr.Abdulrahman Al -sumait Prize" ประจำปี ค.ศ.2018 9/03/2561
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 55 ทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท (สำนักงาน ก.พ.) 7/03/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/01/2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1/01/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560