ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร 17/04/2561
ประชาสัมพันธ์การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 17/04/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The 10 Chula Neuroscience forum 2018 หัวข้อ "Clinical Approach in Neuroscience" ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 และ Work Shop วันที่ 1 พฤาภาคม 2561 17/04/2561
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" 17/04/2561
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกาาสาสตร์ ประจำปี 2561(มหาวิทยาลัยมหิดล) 17/04/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 5/04/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุม World Health Summit 2018 ณ เมือง Coimbra สาธารณรัฐโปรตุเกส 4/04/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 2/04/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.เชียงใหม่" 2/04/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 และเชิญชวนส่งผลงานโครงการ นวัตกรรม และการวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ 29/03/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 28/03/2561
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีธัญญา) 28/03/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา รุ่นที่ 16 28/03/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อปกิบัติงานในสังนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก(Asia Pacific Space Cooperation Organization : APSCO) 27/03/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 15/03/2561
ประชาสัมพันธ์อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 14/03/2561
ประชาสัมพันธ์รางวัล "Dr.Abdulrahman Al -sumait Prize" ประจำปี ค.ศ.2018 9/03/2561
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 55 ทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท (สำนักงาน ก.พ.) 7/03/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรับเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) 7/03/2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1/01/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560