ประชาสัมพันธ์อบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 14/03/2561
ประชาสัมพันธ์รางวัล "Dr.Abdulrahman Al -sumait Prize" ประจำปี ค.ศ.2018 9/03/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุม Geneva Health Forum (GHF) ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Precision Global Health in the Digital Age" 8/03/2561
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 55 ทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท (สำนักงาน ก.พ.) 7/03/2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรับเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) 7/03/2561
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีนของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ปี พ.ศ.2561 7/03/2561
ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2018 7/03/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 7/02/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (จำนวน 3 หลักสูตร) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/01/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธรารณสุข 11/01/2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1/01/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560