ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 9/02/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่25 (สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ) 9/02/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 7/02/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสุงขึ้น ตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 26/01/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 7 หลักสูตร 23/01/2561
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา ''Hstn innovation of Communication 2018' 23/01/2561
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 23/01/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 11/01/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธรารณสุข 11/01/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีพุทธศักราช 2560 9/01/2561
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2561 รอบที่ 1 28/09/2560