ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล(ก.พ.)ตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 12/01/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 11/01/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธรารณสุข 11/01/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพลศึกษา 11/01/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีพุทธศักราช 2560 9/01/2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 1/01/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 22/12/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 22/12/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (มหาวิทยาลัยบูรพา) 21/12/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ (บริษัท เอช อาร์ เซ็นต์เตอร์ จำกัด) 21/12/2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2018 (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศษสตร์ศิริราชพยาบาล) 21/12/2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แบบโควต้า) 21/12/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุราภรณ์ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 4/12/2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 23/11/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (ทุนสนับสนุนตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต) 12/10/2560
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2561 รอบที่ 1 28/09/2560