ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน(People's Audit)รุ่นที่ 22 6/12/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุราภรณ์ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 4/12/2560
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 4/12/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 4/12/2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 23/11/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 (สำนักงาน ก.พ.ร.) 23/11/2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่4) พ.ศ.2560 21/11/2560
ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 21/11/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 15/11/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบ สัดส่วนของคะแนนในแต่ละองค์ประกอบและวิธีการให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจรณาคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 15/11/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก,เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย และเหรียณจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 15/11/2560
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 31/10/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (ทุนสนับสนุนตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต) 12/10/2560
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2561 รอบที่ 1 28/09/2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม (คณะพยาบาลศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่) 13/09/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 (สำนักงาน ก.พ.ร.) 23/01/2560