ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 15/11/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบ สัดส่วนของคะแนนในแต่ละองค์ประกอบและวิธีการให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจรณาคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 15/11/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก,เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย และเหรียณจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 15/11/2560
ประชาสัมพันธืการรับโอนย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11) 10/11/2560
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ (กรมสุขภาพจิต) 10/11/2560
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกฯ(วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม) 10/11/2560
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 2 10/11/2560
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 6/11/2560
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ) 31/10/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ประจำปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (สถาบันส่งเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 31/10/2560
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 30/10/2560
การแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 30/10/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 25/10/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมารณ(เงินบำรุง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 18/10/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่องอัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 18/10/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (ทุนสนับสนุนตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต) 12/10/2560
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560
ส่งมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2560 (กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพฯ) 28/09/2560
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2561 รอบที่ 1 28/09/2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม (คณะพยาบาลศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่) 13/09/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 (สำนักงาน ก.พ.ร.) 23/01/2560