ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (ทุนสนับสนุนตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต) 12/10/2560
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ของ KDI School of Pubic Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 7 ทุน 11/10/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 36 (ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณณืมหาวิทยาลัย) 11/10/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการอบรม 2561 รอบที่ 1 11/10/2560
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต 01/10/2560
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีพิเศษ 2 ขั้น และ 1.5 ขั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 05/10/2560
ส่งมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2560 (กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพฯ) 28/09/2560
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2561 รอบที่ 1 28/09/2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง "Right Antibiotics for Right practice" การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 11 22/09/2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรขอสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้การดำเนินของ สรอ.เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาบุคลากร 22/09/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 15/09/2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม (คณะพยาบาลศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่) 13/09/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ(วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก) 13/09/2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 8/09/2560
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 7/09/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 (สำนักงาน ก.พ.ร.) 23/01/2560