Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วัสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวน์ตั้งแต่วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2561 โดย พญ.อภัย วิวัฒน์ชัยกุล (รังสีแพทย์)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


กรุณากรอกแบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากร

ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ที่เครื่อง HR-ALUNEE เบอร์โทร 60447, 60448, 60449

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บัญชีรายชื่อ SPP ของโรงพยาบาลสวนปรุง

ตัวชี้วัดตามภารกิจรอง ด้านการพัฒนาคุณภาพ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ภาพกิจกรรมทาง facebook