Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง
ตอนสติสร้างสุข

ขอความร่วมมือบุคลากร

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

โดยพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับบรรจุก่อน วันที่ 1 เมษายน 2559 เข้าตอบแบบสำรวจดังกล่าว

ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม


กรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลสวนปรุง

คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ภาพกิจกรรมทาง facebook