Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วัสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

-กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกเพื่อกรอกแบบประเมิน


-กรอกแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

คลิกเพื่อกรอกแบบประเมิน

ระยะเวลาการประเมินตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561


******************************************************************************************************************************************************

กรุณากรอกแบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากร

เครื่อง HR-ALUNEE เบอร์โทร 60447, 60448, 60449

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บัญชีรายชื่อ SPP ของโรงพยาบาลสวนปรุง

ตัวชี้วัดตามภารกิจรอง ด้านการพัฒนาคุณภาพ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน

ตัวชี้วัดตามภารกิจสนับสนุน ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดตามภารกิจสนับสนุน ด้านการบริหารจัดการพัสดุภายในหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ภาพกิจกรรมทาง facebook