Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วัสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

แบบสำรวจความต้องการบริการ Nursery สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง

คลิกเพื่อกรอกแบบสำรวจ


ลำดับคิวในการเข้ารับตรวจสุขภาพประจำปี 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ภาพกิจกรรมทาง facebook