ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช AHB1, AHB2 : อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต

Highcharts Example

เขตบริการสุขภาพจิตที่ 1 (ข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ลำดับ จังหวัด ร้อยละการเข้าถึงบริการ
1 เชียงใหม่ 83.1
2 ลำพูน 98.04
3 ลำปาง 92.55
4 แพร่ 94.5
5 น่าน 59.23
6 พะเยา 81.83
7 เชียงราย 75.73
8 แม่ฮ่องสอน 81.42
รวม 82.71

เขตบริการสุขภาพจิตที่ 2 (ข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ลำดับ จังหวัด ร้อยละการเข้าถึงบริการ
1 อุตรดิตถ์ 72.56
2 ตาก 79.91
3 สุโขทัย 81.19
4 พิษณุโลก 58.25
5 เพชรบูรณ์ 76.45
รวม 72.62