ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช AHB1, AHB2 : อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต

Highcharts Example

เขตบริการสุขภาพจิตที่ 1 (ข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ลำดับ จังหวัด ร้อยละการเข้าถึงบริการ
1 เชียงใหม่ 136
2 ลำพูน 133.6
3 ลำปาง 81.83
4 แพร่ 89.07
5 น่าน 87.84
6 พะเยา 89.05
7 เชียงราย 88.52
8 แม่ฮ่องสอน 82.65
รวม 99.00

เขตบริการสุขภาพจิตที่ 2 (ข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ลำดับ จังหวัด ร้อยละการเข้าถึงบริการ
1 อุตรดิตถ์ 92.85
2 ตาก 90.73
3 สุโขทัย 71.04
4 พิษณุโลก 68.62
5 เพชรบูรณ์ 92.19
รวม 83.00