Hospital Profile

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

อัตรากำลังบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง
ลำดับ
ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานจริง (คน)
1
ข้าราชการ
243
2
ลูกจ้างประจำ
81
3
พนักงานราชการ
50
4
พนักงานกระทรวงฯ
217
รวม
591

อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานภารกิจหลัก
ลำดับ
ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานจริง (คน)
1
พยาบาลวิชาชีพ
180
2
แพทย์
17
3
เภสัชกร
15
4
นักจิตวิทยาคลินิก
10
5
นักสังคมสงเคราะห์
9
6
นักกิจกรรมบําบัด
6
7
นักวิชาการสาธารณสุข
6
8
พยาบาลเทคนิค
4
9
นักเทคนิคการแพทย์
3
10
ทันตแพทย์
3
11
โภชนากร
3
12
แพทย์แผนไทย
2
13
นักรังสีการแพทย์
1
14
นักอาชีวบําบัด
1

ปรับปรุงข้อมูลโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการและสารสนเทศ โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ : 05/09/2561