Untitled Document
Untitled Document
 
ระบบคุณภาพ
หน่วยงานที่รับรอง
ผ่านการรับรอง Re – Accredit ครั้งที่ 4
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
ผ่านการรับรอง Re – Accredit ครั้งที่ 3
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
ผ่านการรับรอง Re-Accredit ครั้งที่ 2

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

ผ่านการรับรอง Re-Accredit ครั้งที่ 1
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) 
เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับการรับรองการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ( H.P.H.)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HA )
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) 
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ   (P.S.O.1101 : ระบบข้อมูล)
สำนักงาน ก.พ.
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000   ทั้งระบบและได้ผ่านการประเมินเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ปีละ 2 ครั้ง ทั้งระบบ ทั้งสิ้น 6 ครั้ง
บริษัท URS
 
 
Untitled Document
 
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Suanprung Psychiatric Hospital.        

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ใช้  
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย